Det senaste inom vetenskap

Lyss­nar de?

- Lifestyle · Good News · Pet Health · Pets · Hobbies

Hun­den upp­fat­tar stäm­mor på un­ge­fär sam­ma sätt som män­ni­skor. MR-un­der­sök­ning­ar av hun­dar och män­ni­skor visar att det är sam­ma om­rå­den i hjär­nan som re­a­ge­rar på män­ni­sko­stäm­mor. Det är förs­ta gång­en den­na lik­het ob­ser­ve­rats hos and­ra djur än pri­ma­ter. Hun­dar kan dess­utom upp­fat­ta käns­lor i äga­rens stäm­ma, nå­got som för­mod­li­gen för­kla­rar var­för hun­dar och män­ni­skor kan kom­mu­ni­ce­ra så bra. Kat­ter kan kän­na igen äga­rens stäm­ma, men de läg­ger in­te så myc­ket vikt i var­ken stäm­man el­ler ton­fal­let. De kan helt en­kelt ig­no­re­ra det. Fors­ka­re tror att det be­ror på att kat­ter­na in­te tämjts och fötts upp på sam­ma sätt som hun­dar.

 ??  ?? MR-un­der­sök­ning­ar av hun­dar har vi­sat att de­ras hjär­na re­a­ge­rar på rös­ter på sam­ma sätt som män­ni­sko­hjär­nan.
MR-un­der­sök­ning­ar av hun­dar har vi­sat att de­ras hjär­na re­a­ge­rar på rös­ter på sam­ma sätt som män­ni­sko­hjär­nan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden