Det senaste inom vetenskap

Hun­dar i ar­be­te

- Lifestyle · Good News · Pet Health · Pets · Hobbies

Hun­dar vill ly­da si­na äga­re och äls­kar att lö­sa upp­gif­ter för be­lö­ning­ar. Det­ta gäl­ler oav­sett om be­lö­ning­en är en god­bit, en klapp på hu­vu­det el­ler en ro­lig drag­kamp. Den­na egen­skap i kom­bi­na­tion med hun­dens fan­tas­tis­ka sin­nen gör den till en per­fekt med­hjäl­pa­re för män­ni­skan.

Le­dar­hun­dar och te­ra­pi­hun­dar gör var­da­gen myc­ket enkla­re för många. Rädd­nings­hun­dar, po­lishun­dar och mi­li­tär­hun­dar job­bar hårt för vår sä­ker­het. Hun­den kan även hjäl­pa till på and­ra om­rå­den, som till ex­em­pel får­hund, spår­nings­hund och jakt­hund.

 ??  ?? Schäf­rar är mo­di­ga, at­le­tis­ka och smar­ta. Där­för är de per­fek­ta som po­lishun­dar.
Schäf­rar är mo­di­ga, at­le­tis­ka och smar­ta. Där­för är de per­fek­ta som po­lishun­dar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden