Det senaste inom vetenskap

Hex­a­gon­pe­la­re

Så for­ma­de vul­ka­nisk ak­ti­vi­tet 40 000 enor­ma pe­la­re i sten.

- Europe

En­ligt le­gen­den ska­pa­des ba­salt­ste­nar­na på Gi­ants Cau­se­way av jät­ten Finn McCool, så han kun­de vand­ra över Ir­lands­ha­vet till Nor­dir­land och Skott­land för att slåss mot ri­va­len Be­nan­don­ner. I verk­lig­he­ten är de ett re­sul­tat av vul­ka­nisk ak­ti­vi­tet för om­kring 60 mil­jo­ner år se­dan. Då satt kon­ti­nen­ter­na Eu­ro­pa och Nor­da­me­ri­ka fort­fa­ran­de ihop, men allt ef­tersom ti­den gick bör­ja­de de bry­tas loss från varand­ra. När det­ta sked­de for­ma­des sto­ra spric­kor i jord­skor­pan, vil­ket or­sa­ka­de lava­ut­brott. När la­van kyl­des ned bil­da­de den la­ger av ba­salt­sten på Ir­lands nor­ra kust. Med ti­den har regn ero­de­rat bort ste­nar­na och bil­dat en dal­sän­ka där det run­nit in än­nu mer la­va.

I det övers­ta lag­ret kyl­des la­van snabbt och for­ma­de ett skal, som gjor­de att den fly­tan­de la­van un­der iso­le­ra­des. Där­för tog det läng­re tid för lag­ret vid bot­ten att ky­las ned. Det­ta led­de till att det krymp­te, sprack upp och bil­da­de des­sa hex­a­gon­for­ma­de pe­la­re. Un­der den se­nas­te is­ti­den, som tog slut för cir­ka 11 500 år se­dan, ero­de­ra­de det övers­ta lag­ret av sten på grund av gla­ciä­rer­na. Pe­lar­na som låg un­der blev då blot­ta­de. Med ti­den har sti­gan­de hav­s­ni­vå­er till följd av var­ma­re kli­mat bör­jat sli­ta på pe­lar­na och lett till de oli­ka höj­der­na de har idag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden