Det senaste inom vetenskap

Gi­ants Cau­se­way

-

Det­ta geo­met­ris­ka land­skap bil­da­des av mil­jon­tals år med geo­lo­gisk ak­ti­vi­tet.

Mit­ten­del

I den and­ra fa­sen av vul­ka­nisk ak­ti­vi­tet la den fly­tan­de la­van sig på ytan och for­ma­de pe­lar­na när den kyl­des ned.

Över­del

Yt­ter­li­ga­re vul­ka­nisk ak­ti­vi­tet bil­da­de ett tred­je la­ger med ba­salt. Det­ta har del­vis tärts bort, men är fort­fa­ran­de syn­ligt från in­lan­det.

Ögon

Ero­sion har lett till att vis­sa pe­la­re har bli­vit helt run­da, nå­got som gett dem smek­nam­net­nam­net ”gi­gan­tens ögon”.

Sto­ra och små

Pe­lar­na är oli­ka sto­ra be­ro­en­de på hur snabbt de kyl­des ned. Ju läng­re tid det tog för la­van att sval­na, desto stör­re blev pe­lar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden