Det senaste inom vetenskap

VACKERT & UNIKT

Det finns många un­der­li­ga land­mär­ken i Austra­li­ens vild­mark.

- Australia · It

”De har stått där i mil­jon­tals år och är ett re­sul­tat av ge­o­lo­gis­ka pro­ces­ser.”

Uluru och Ka­ta Tju­ta

De två gi­gan­tis­ka for­ma­tio­ner­na UIuru och Ka­ta Tju­ta står stolt mot det plat­ta ho­ri­son­ten i Austra­li­ens vild­mark. De kanske ser li­te mal­pla­ce­ra­de ut, men de har stått där i mil­jon­tals år och är ett re­sul­tat av ge­o­lo­gis­ka pro­ces­ser.

Pin­nacles-ök­nen

Des­sa kalk­sten­spe­la­re sti­ger upp ur san­den i Nam­bung Na­tio­nal Park i väst­ra Austra­li­en och kan bli upp till fem me­ter höga. Det är fort­fa­ran­de omdis­ku­te­rat hur det gick till när de bil­da­des. Det an­tas dock att regn över ti­den har löst upp kal­ci­umkar­bo­na­tet i de­ras skal och bli­vit till kal­kig sand, som se­dan svep­tes iväg av vind och vå­gor. Det­ta bil­da­de sand­dy­nor som se­na­re tor­ka­de ut och blev till kalk­stens­berg. Med ti­den har vat­ten och väx­tröt­ter gjort spric­kor i kalk­ste­nen och re­sul­ta­tet är pe­lar­na som finns idag.

Wa­ve Rock

He­la det­ta gra­nit­berg, bort­sett från top­pen, har be­gravts un­der jord. Ef­tersom ero­sion bi­ter då­ligt på gra­nit be­va­ra­des top­pen in­takt. Ef­ter att regn gjor­de grun­den fuk­tig och mjuk fick den hög an­del av si­li­ka­ter som gjor­de att bot­ten av ber­get lös­tes upp. Se­dan dess har jor­den ero­de­rat bort och blot­tat en 15 me­ter hög, över­häng­an­de våg.

The De­vils Mar­bles

Des­sa stap­lar med sten­block bör­ja­de ta form för mil­jon­tals år se­dan, när mag­ma pres­sa­des upp ge­nom spric­kor i jord­skor­pan och blev här­dad gra­nit. När lag­ret av sand­sten som låg över gra­ni­ten ero­de­ra­de ut­vid­ga­de gra­ni­ten sig och sprack upp i kub­for­ma­de sten­block. Väder- och tem­pe­ra­tur­för­änd­ring­ar led­de till att bloc­ken ut­vid­ga­des och tryck­tes ihop. Kvar stod des­sa av­run­da­de, enor­ma sten­block.

 ??  ?? Uluru sträc­ker sig 863 me­ter över ha­vet, men det mesta av ber­get lig­ger un­der mar­ken. Ku­po­ler­na på Ka­ta Tju­ta bil­da­des när regn och grund­vat­ten gräv­de ut dju­pa for­ma­tio­ner.
Uluru sträc­ker sig 863 me­ter över ha­vet, men det mesta av ber­get lig­ger un­der mar­ken. Ku­po­ler­na på Ka­ta Tju­ta bil­da­des när regn och grund­vat­ten gräv­de ut dju­pa for­ma­tio­ner.
 ??  ?? En gång i ti­den var Pin­nacles-ök­nen en stor klump av kalk­sten. Över tid har den ero­de­rat till pe­la­re. Mi­ne­ra­ler i upp­löst vat­ten från en när­lig­gan­de käl­la har satt sin prä­gel på lut­ning­en med fär­ga­de rän­der.
En gång i ti­den var Pin­nacles-ök­nen en stor klump av kalk­sten. Över tid har den ero­de­rat till pe­la­re. Mi­ne­ra­ler i upp­löst vat­ten från en när­lig­gan­de käl­la har satt sin prä­gel på lut­ning­en med fär­ga­de rän­der.
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden