Det senaste inom vetenskap

JORDPYRAMI­DER

Så har des­sa an­ti­ka jordpyrami­der lyc­kats hål­la sig stå­en­de.

- Turkey

Jordpyrami­der är höga torn som har for­mats ur sten un­der en pe­ri­od på många mil­jo­ner år. De fles­ta står i tor­ra och ka­la om­rå­den ut­an ve­ge­ta­tion. De va­ri­e­rar i höjd och kan bli upp till 45 me­ter höga. De har of­ta rän­der i oli­ka fär­ger be­ro­en­de på sten­ty­per­na de be­står av. Det är des­sa la­ger som gör att tor­nen kan hål­la sig stå­en­de ut­an att kol­lap­sa. En hård sten på top­pen skyd­dar de mju­ka lag­re­na un­der från ero­sion. De fles­ta py­ra­mi­der har sitt ur­sprung i dal­sän­kor, men vis­sa har upp­stått på and­ra sätt. De kän­da sten­pe­lar­na i re­gi­o­nen Kap­pa­do­ki­en i Tur­ki­et är ett re­sul­tat av as­ka som reg­nat ned ef­ter vul­kan­ut­brott och se­dan här­dats till mjukt och po­röst berg.

Ber­get täck­tes se­na­re av ett la­ger ba­salt, som se­dan ero­de­ra­de till svamplik­nan­de hat­tar som skyd­dar mot väder och vind.

 ??  ?? Kvit­skri­u­pre­stan är jordpyrami­der som lig­ger i Ul­da­len vid Gud­brands­da­len i Nor­ge. De högs­ta pe­lar­na är un­ge­fär 6 me­ter höga och cir­ka 200 år gam­la. Det finns fler så­da­na py­ra­mi­der i Bry­ce Ca­nyon Na­tio­nal Park i Utah än nå­gon an­nan­stans i värl­den.
Kvit­skri­u­pre­stan är jordpyrami­der som lig­ger i Ul­da­len vid Gud­brands­da­len i Nor­ge. De högs­ta pe­lar­na är un­ge­fär 6 me­ter höga och cir­ka 200 år gam­la. Det finns fler så­da­na py­ra­mi­der i Bry­ce Ca­nyon Na­tio­nal Park i Utah än nå­gon an­nan­stans i värl­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden