Det senaste inom vetenskap

Så bil­das jordpyrami­der

-

Från över­sväm­ma­de da­lar till pe­la­re av sten, så­här går det till när ero­sion for­mar des­sa bergs­torn.

Snabbt och lång­samt

Jord­py­ra­mi­der­na be­står av oli­ka ty­per av sten som ero­de­rar i oli­ka takt. De sma­las­te de­lar­na be­står av slam­s­ten som ero­de­rar fort.

Upp­lös­ning

Med ti­den kom­mer den öv­re delen ero­de­ra så myc­ket att hat­ten på top­pen fal­ler av. Pe­la­re som står kvar kom­mer lö­sas upp straxt ef­ter det.

Tom dal

En stor in­sjö tor­kar och läm­nar en dal med ett se­di­ment­la­ger på bot­ten ef­ter sig.

Bergs­väg­gar för­svin­ner

Vat­ten sipp­rar ut från de ned­re de­lar­na och för med sin sten­ma­te­ri­al, vil­ket ero­de­rar väg­gar­na.

Ver­ti­ka­la spric­kor

Surt regn­vat­ten ut­vid­gar spric­kor som sträcks ut och trycks sam­man när de fry­ser och ti­nar. Det­ta le­der till yt­ter­li­ga­re ero­sion.

Skyd­dan­de hatt

Det hår­da sten­lag­ret på top­pen skyd­dar det mju­ka­re lag­ret un­der mot ero­sion och bil­dar höga jord­pe­la­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden