Det senaste inom vetenskap

ISFUMAROL

Fan­tas­tis­ka is­skulp­tu­rer som bil­das av un­der­jor­disk vär­me.

- Mick Mars

Det kanske ser ut som en kro­kig skor­sten som spot­tar ut rök i den kal­la antark­tis­ka luf­ten, men det finns ing­en eld inu­ti den­na un­der­li­ga for­ma­tion. Istäl­let är det en grot­ta som hug­gits ut i isen av vär­men från vul­ka­nen Mount Ere­bus i när­he­ten. Ång­an som sti­ger upp ur des­sa grot­tor fry­ser så fort den kom­mer ut i luf­tens kal­la mi­nus­gra­der och bil­dar då ett ihå­ligt torn av is som he­ter­he­ter isfumarol. En fu­ma­rol är en vul­ka­nisk läc­ka som släp­per ut gas el­ler ånga. De finns över he­la värl­den, till och med på Mars, men det finns ba­ra någ­ra få plat­ser som är till­räck­ligt kal­la för att gö­ra om ut­släp­pen till is.

”Ång­an som sti­ger upp ur des­sa grot­tor fry­ser så fort den kom­mer ut i luf­ten”

 ??  ?? Is­fu­ma­ro­ler väx­er i takt med att mer ånga sti­ger upp och fry­ser. Vis­sa kan bli upp till 18 me­ter höga.
Is­fu­ma­ro­ler väx­er i takt med att mer ånga sti­ger upp och fry­ser. Vis­sa kan bli upp till 18 me­ter höga.
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden