Det senaste inom vetenskap

Ett land av is och eld

- Antarctica

Antark­tis är fort­fa­ran­de en plats med hög vul­ka­nisk ak­ti­vi­tet, trots att det lig­ger mitt i en sta­tio­när tek­to­nisk plat­ta. Det­ta be­ror på den sto­ra spric­kan i väst­ra Antark­tis, ett om­rå­de där de tek­to­nis­ka plat­tor­na sak­ta gli­der ifrån varand­ra. Längs den­na spric­ka har jor­dens yta bli­vit tun­na­re och mag­man sti­ger där­för till ytan och bil­dar enor­ma vul­ka­ner. Även om många vul­ka­ner är in­ak­ti­va idag finns det fort­fa­ran­de någ­ra som spru­tar ut varm gas och la­va. Den mest ak­ti­va är Mount Ere­bus på Ros­sön. Det är en av få vul­ka­ner som har en la­vain­sjö. Kra­tern i mit­ten av de fles­ta vul­ka­ner är täckt av ned­kyld smält­sten, men den öpp­na kra­tern på den­na vul­kan blot­tar den var­ma mag­man inu­ti. Den har små ut­brott var­je dag, där brän­nan­de la­va­bom­ber kas­tas ut i det om­kring­lig­gan­de land­ska­pet.

 ??  ?? Mount Ere­bus är den näst högs­ta vul­ka­nen i Antark­tis och jor­dens syd­li­gas­te ak­ti­va vul­kan.
Mount Ere­bus är den näst högs­ta vul­ka­nen i Antark­tis och jor­dens syd­li­gas­te ak­ti­va vul­kan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden