Det senaste inom vetenskap

DE­VILS TOWER

Ett unikt ame­ri­kanskt mo­nu­ment med mys­tiskt ur­sprung.

- It · Theodore Roosevelt · Eleanor Roosevelt · United States of America · John Tower

Mel­lan fu­rusko­gar­na i Crook County i Wyo­ming står ett enormt berg som sträc­ker sig mot him­len. Det he­ter De­vils Tower och är så för­bluf­fan­de att pre­si­dent The­o­do­re Roo­se­velt för­kla­ra­de det som USA:s förs­ta na­tio­nel­la mo­nu­ment 1906. Ing­en vet dock sä­kert hur det bil­da­des. Det be­står av fo­no­lit­por­fyr, en vul­ka­nisk bergart som bil­das när mag­ma kyls ned och kris­tal­li­se­ras. I det­ta fall har den ned­kyl­da mag­man även krympt och bil­dad spric­kor, som bli­vit de po­ly­go­na­la pe­lar­na ber­get be­står av idag. De fles­ta geo­lo­ger är eni­ga om att ber­get bil­da­des när mag­ma steg upp i den se­di­men­tä­ra bergar­ten run­tom, men det finns tre oli­ka te­o­ri­er om hur det gick till.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden