Det senaste inom vetenskap

De oli­ka te­o­ri­er­na

-

Tre te­o­ri­er om hur De­vils Tower bil­da­des.

Te­o­ri 1: Vul­ka­nisk topp

Ber­get är top­pen av en ut­död vul­kan som lig­ger un­der det. Även om det in­te finns bevis för vul­ka­nisk ak­ti­vi­tet i om­rå­det, som as­ka el­ler la­va, kan det­ta ha ero­de­rat bort.

Te­o­ri 2: Lak­ko­lit

De­vils Tower är en lak­ko­lit. Det är en enorm mas­sa av vul­ka­nisk sten i form av en svamp, som spri­der ut sig mel­lan la­ger av se­di­men­tä­ra bergar­ter un­der jor­dens yta. Den av­run­da­de top­pen har ero­de­rats bort.

Te­o­ri 3: Mag­ma

Ned­kyld mag­ma un­der jor­dens yta har kris­tal­li­se­rats och for­mat ber­get som finns idag. Med ti­den har det blot­tats på grund av ero­sion som lett till att det öv­re lag­ret av sten för­svun­nit.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden