Det senaste inom vetenskap

THE WA­VE

För länge se­dan var Ari­zo­nas färg­gla­da, vå­gi­ga berg en lek­plats för di­no­sau­rer.

-

Den­na spek­ta­ku­lä­ra våg­lik­nan­de for­ma­tion bör­ja­de ta form för 190 mil­jo­ner år se­dan, när di­no­sau­rer­na fort­fa­ran­de lev­de på jor­den. Idag går det fort­fa­ran­de att se de­ras fot­spår i ber­get. Från bör­jan var det vå­gi­ga ber­get sand­dy­ner som kom­pri­me­ra­des med ti­den och stel­na­de till sand­sten. Den slä­ta, ku­pe­ra­de for­men är ett re­sul­tat av en myc­ket lång­sam ero­sion, som ur­sprung­li­gen or­sa­ka­des av vat­ten­ström­mar som ef­ter­läm­na­de sig en rad mi­ne­ra­ler. Des­sa träng­de in i ber­get och bil­da­de de färg­gla­da rän­der­na som sträc­ker sig över ber­get. När vatt­net tor­ka­de in tog vin­dero­sio­nen över, nå­got som for­mar ber­get än idag.

 ??  ?? De­vils Tower bil­da­des un­der mar­ken, in­nan det mju­ka lag­ret av sten över ero­de­ra­des bort. För att skyd­da den mju­ka ste­nen i The Wa­ve är en­dast 20 be­sö­ka­re om da­gen tillåt­na. I Mo­no La­ke i Ka­li­for­ni­en finns någ­ra av de mest im­po­ne­ran­de kalk­tuff­pe­lar­na.
De­vils Tower bil­da­des un­der mar­ken, in­nan det mju­ka lag­ret av sten över ero­de­ra­des bort. För att skyd­da den mju­ka ste­nen i The Wa­ve är en­dast 20 be­sö­ka­re om da­gen tillåt­na. I Mo­no La­ke i Ka­li­for­ni­en finns någ­ra av de mest im­po­ne­ran­de kalk­tuff­pe­lar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden