Det senaste inom vetenskap

TUFFPELARE

Blom­kåls­struk­tu­ren som blomst­rar när för­hål­lan­de­na är per­fek­ta.

-

De ser kanske ut som det blomst­ran­de hu­vu­det på en grön­sak, men des­sa ut­omjor­dis­ka struk­tu­rer he­ter kalk­tuff­pe­la­re. De bil­da­des un­der vatt­net i al­ka­lis­ka in­sjö­ar, som Ka­li­for­ni­ens Mo­no La­ke, i om­rå­den med söt­vat­ten­käl­lor ri­ka på kal­ci­um. När kal­ci­u­met blan­das med kar­bo­na­ter i det om­kring­lig­gan­de vatt­net bil­das kal­ci­umkar­bo­nat. Det är även känt som kalk­sten. Kalk­ste­nen fäs­ter sig på in­sjöns bot­ten och ett torn bör­jar for­mas allt ef­tersom mer kalk­sten läggs till. Den störs­ta delen av des­sa struk­tu­rer för­blir dol­da un­der vatt­net, men vid in­sjö­ar där vat­ten­ni­vån har sjun­kit kan de plöts­ligt dy­ka upp.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden