Det senaste inom vetenskap

KRISTALLGR­OTTAN

Den­na spek­ta­ku­lä­ra och hem­li­ga skatt har växt un­der Mex­i­co i 500 000 år.

-

När gruv­ar­be­ta­re år 2000 bröt sig in ge­nom väg­gen i en mex­i­kansk sil­ver­gru­va 300 me­ter un­der mar­ken ha­de de ing­en aning om vil­ken syn de skul­le mö­tas av. Enor­ma ge­nom­skin­li­ga pe­la­re av kri­stal­ler sträck­te sig kors och tvärs från al­la håll och kan­ter i det trånga ut­rym­met. Grot­tan var från bör­jan över­sväm­mad av vat­ten, men pum­pa­des tom av ett gruv­bo­lag och blev för förs­ta gång­en till­gäng­lig för män­ni­skor. Sam­ti­digt fann man de störs­ta na­tur­li­ga kri­stal­ler­na som nå­gon­sin hit­tats.

Or­sa­ken till att kri­stal­ler­na kun­nat växa sig så sto­ra är de per­fek­ta för­hål­lan­de­na i grot­tan. Vatt­net i grot­tan ha­de ett högt in­ne­håll av an­hyd­rit och en jämn tem­pe­ra­tur på 58 gra­der tack va­re sitt lä­ge pre­cis ovan­för en mag­ma­kam­ma­re. Vid den­na tem­pe­ra­tur smäl­ter an­hyd­ri­ten sak­ta och blir till ett gips, ett mjukt ma­te­ri­al som väx­er och blir till kri­stal­ler. Un­der des­sa för­hål­lan­den, som va­rit sta­bi­la un­der 500 000 år, har gip­s­kri­stal­ler­na kun­nat växa sig im­po­ne­ran­de sto­ra. Det har dock sam­ti­digt gjort grot­tan ogäst­vän­lig. Den höga tem­pe­ra­tu­ren och luft­fuk­tig­he­ten gör att män­ni­skor ba­ra kan va­ra i grot­tan un­der kor­ta pe­ri­o­der åt gång­en, även ut­rus­ta­de med skyd­dan­de dräk­ter och and­nings­mas­ker.

Sam­ti­digt som stu­di­er­na av kri­stal­ler­na fort­sät­ter på­går en de­batt om vad som ska hän­da när Nai­cagru­van stängs. Geo­lo­ger mås­te av­gö­ra om det bör fort­sät­tas att pum­pa ut vat­ten och lå­ta män­ni­skor ha till­gång till grot­tan, el­ler om den ska över­sväm­mas igen så att kri­stal­ler­na kan fort­sät­ta att växa.

”Män­ni­skor kan ba­ra be­fin­na sig i grot­tan un­der kor­ta pe­ri­o­der”

 ??  ?? Nai­cagru­van finns i del­sta­ten Chi­hu­a­hua i Mex­i­ko.
Nai­cagru­van finns i del­sta­ten Chi­hu­a­hua i Mex­i­ko.
 ??  ?? Geo­lo­ger tog re­da på hur kri­stal­ler­nas bil­dats ge­nom att stu­de­ra de pyt­tesmå fic­kor­na med väts­ka inu­ti dem. Ut­an spe­ci­ell and­nings­ut­rust­ning kom­mer den fuk­ti­ga luf­ten i grot­tan le­da till väts­ka i lung­or­na.
Geo­lo­ger tog re­da på hur kri­stal­ler­nas bil­dats ge­nom att stu­de­ra de pyt­tesmå fic­kor­na med väts­ka inu­ti dem. Ut­an spe­ci­ell and­nings­ut­rust­ning kom­mer den fuk­ti­ga luf­ten i grot­tan le­da till väts­ka i lung­or­na.
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden