Det senaste inom vetenskap

Kattö­ar­na

Ja­pan

- Animals · Good News · Wildlife · It · Japan

Det upp­skat­tas att det finns sex gång­er fler kat­ter än män­ni­skor på ön Aos­hi­ma i Ja­pan. Des­sa vil­da katt­djur togs till ön för att kon­trol­le­ra be­stån­det av råt­tor och möss. Ef­tersom det in­te fanns and­ra rov­djur på ön, och ba­ra någ­ra få av kat­ter­na var ste­ri­li­se­ra­de, har katt­be­stån­det fort­satt växa.

Det finns fle­ra kattö­ar i Ja­pan. En an­nan ö är Tashi­ro­ji­ma, där kat­ter­na in­tro­du­ce­ra­des för att skyd­da öns sil­ke­in­du­stri. Tashi­ro­ji­mas sil­kes­mas­kar var sår­ba­ra för ska­de­djur, som möss och lik­nan­de, och kat­ter­na höll al­la gna­ga­re på av­stånd. Bå­de lo­kal­be­folk­ning­en och tu­ris­ter tror att det ger tur och lyc­ka att ma­ta kat­ter­na, så de be­hö­ver in­te gå hung­ri­ga.

Ai­nos­hi­ma bru­kar kal­las för katt­him­len. Nam­net är dock vil­se­le­dan­de, ef­tersom li­vet för en vild ökatt är långt ifrån him­melskt. Fors­ka­re som stu­de­rar de­ras be­te­en­de har upp­täckt att de är ter­ri­to­ri­el­la och ba­ra le­ver mel­lan tre till fem år. Det är un­ge­fär tio år kor­ta­re än de­ras ta­ma släk­ting­ar.

”Des­sa vil­da katt­djur kom först till ön för att kon­trol­le­ra be­stån­det av råt­tor och möss.”

 ??  ?? Vis­sa tror att det ger tur och lyc­ka att ma­ta kat­ter­na på ön.
Vis­sa tror att det ger tur och lyc­ka att ma­ta kat­ter­na på ön.
 ??  ?? Fors­kar­na ob­se­ve­ra­de att kat­ter­na på Ai­nos­hi­ma for­ma­de floc­kar.
Fors­kar­na ob­se­ve­ra­de att kat­ter­na på Ai­nos­hi­ma for­ma­de floc­kar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden