Det senaste inom vetenskap

Sam­spe­let mel­lan rov­djur och byte

En käns­lig ba­lans som på­ver­kar be­stån­det.

- Animals · Ecology · Wildlife · It

Pre­cis allt i ett eko­sy­stem häng­er sam­man och al­la stör­ning­ar i nä­rings­ked­jan på­ver­kar de and­ra be­rör­da ar­ter­na. Det öm­se­si­di­ga be­ho­vet mel­lan rov­djur och byte är ett ex­em­pel på hur vik­tig den­na skö­ra ba­lans är.

Ett av de mest stu­de­ra­de fö­re­hål­lan­de­na mel­lan rov­djur och byte är det mel­lan det ka­na­den­sis­ka lo­dju­ret och dess fa­vo­rit­byte snö­sno­ha­ren. Be­stån­det av snö­sko­ha­rar föl­jer en gans­ka re­gel­bun­den cy­kel på cir­ka tio år. När cy­keln är på topp kan det fin­nas så många som 1 500 snö­sko­ha­rar per kvadrat­kilo­me­ter. Det är en tät­het som mil­jön in­te kan upp­rätt­hål­la. Ha­rar­na blir sva­ga­re och sva­ga­re när de bör­jar sväl­ta och då blir det lät­ta­re för rov­dju­ren att fånga dem. Un­der en pe­ri­od har lo­dju­ret lätt till­gång till mat, så det är san­no­li­ka­re att de le­ver läng­re och ökar i an­tal.

Allt ef­tersom an­ta­let ha­rar sjun­ker, blir lo­dju­ren tvung­na att bör­ja le­ta ef­ter and­ra by­ten som kan till­freds­stäl­la ener­gi­be­ho­vet. Då sjun­ker även lo­djurs­be­stån­det. För de ha­rar som över­levt blir det mind­re kon­kur­rens om ma­ten allt ef­tersom ve­ge­ta­tio­nen väx­er till­ba­ka. Det lå­ga lo­djurs­be­stån­det in­ne­bär dess­utom en mind­re risk för rov­djur. Ha­rar­na för­ö­kar sig snabbt och ökar i an­tal och cy­keln bör­jar där­med om.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden