Det senaste inom vetenskap

Krabb­ka­os

Ju­lön, Austra­li­en

- Christmas Island

Det le­ver över 120 mil­jo­ner rö­da krab­bor i de cen­tra­la regn­sko­gar­na på Ju­lön. De le­ver i si­na grot­tor un­der stör­re delen av året, men när regn­pe­ri­o­den bör­jar tar de över ön. Vä­gar­na stängs av och det sätts ut bro­ar och av­spärr­ning­ar, så att skal­dju­ren sä­kert kan rö­ra sig om­kring.

Vux­na krab­bor vand­rar från regn­sko­gen till kus­ten för att pa­ra sig. Ho­nor­na läg­ger si­na ägg i sjön, där de kläcks gans­ka snabbt. Ba­bykrab­bor­na väx­er i en må­nad in­nan de läm­nar vatt­net. Ef­ter cir­ka fy­ra år föl­jer de med på massvand­ring­en till­ba­ka till för­fä­der­nas hem i regn­sko­gen.

 ??  ?? Krab­bor­na vand­rar till­ba­ka till regn­sko­gen ef­ter att ha
pa­rat sig i sjön.
Krab­bor­na vand­rar till­ba­ka till regn­sko­gen ef­ter att ha pa­rat sig i sjön.
 ??  ?? Vägar och bro­ar stängs av för att krab­bor­na ska kun­na ta sig fram sä­kert.
Vägar och bro­ar stängs av för att krab­bor­na ska kun­na ta sig fram sä­kert.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden