Det senaste inom vetenskap

Apin­va­sion

New Del­hi, In­dia

- New Delhi

Tu­sen­tals vil­da ma­ka­ker le­ver vilt på ga­tor­na i New Del­hi och or­sa­kar ka­os i sin jakt på mat. De pro­ble­ma­tis­ka pri­ma­ter­na in­va­de­rar hem och kon­tor, tar kol­lek­tiv­tra­fi­ken och har till och med in­va­de­rat någ­ra av sta­dens of­fent­li­ga bygg­na­der. Den hin­du­is­ka be­folk­ning­en bå­de ma­tar och skyd­dar ma­ka­ker­na ef­tersom de an­ser dem va­ra he­li­ga. Det­ta loc­kar än­nu fler apor till om­rå­det, nå­got som kan va­ra far­ligt ef­tersom de bi­ter män­ni­skor. Många av dem har dess­utom ra­bi­es. Myn­dig­he­ter­na i New Del­hi har kom­mit på en kre­a­tiv lös­ning som ska skräm­ma bort aporna. De an­li­tar folk som klär ut sig till lan­gu­rer och ja­gar bort de ir­ri­te­ran­de aporna från bygg­na­der­na. Ma­ka­ker­na är näm­li­gen räd­da för lan­gu­rer.

 ??  ?? En stän­digt väx­an­de stad som för­stör ma­ka­ker­nas na­tur­li­ga livsmil­jö­er har lett till pro­blem med apor i New Del­hi.
En stän­digt väx­an­de stad som för­stör ma­ka­ker­nas na­tur­li­ga livsmil­jö­er har lett till pro­blem med apor i New Del­hi.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden