Det senaste inom vetenskap

Fri­gå­en­de höns

Kau­ai, Ha­waii

- Animals · Wildlife

Ön Kau­ai i Ha­waii är fylld med vil­da hö­nor och tup­par. De vil­da floc­kar­na hål­ler till i oli­ka livsmil­jö­er över he­la ön, på allt från par­ke­rings­plat­ser till strän­der.

Det an­tas att de är av­kom­ma till djur som rymt ef­ter or­ka­ner som för­stört höns­går­dar. Även om det finns vil­da hö­nor över he­la Ha­waii är an­ta­let in­te li­ka stort på nå­gon av de and­ra öar­na. Det kan even­tu­ellt be­ro på att man­gus­ter-råt­tor­na, som äter bå­de hö­nor och ägg, ald­rig in­tro­du­ce­rats på Kau­ai.

 ??  ?? Fors­ka­re stu­de­rar hö­nor­na för att se vad som hän­der när ta­ma djur blir vil­da.
Fors­ka­re stu­de­rar hö­nor­na för att se vad som hän­der när ta­ma djur blir vil­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden