Det senaste inom vetenskap

Mör­dar­möss

Gough Is­land, Söd­ra At­lan­ten

- Animals · Wildlife · Atlantic Ocean · Argentina · South Africa · Iceland · Manhattan

Mitt i den söd­ra delen av At­lan­ten, mel­lan Ar­gen­ti­na och Syd­af­ri­ka, lig­ger Gough Is­land. Det är brit­tiskt ter­ri­to­ri­um, un­ge­fär li­ka stort som Man­hat­tan och med på världs­arvs­lis­tan. Ön är en av värl­dens vik­ti­gas­te sjö­få­gel­ko­lo­ni­er. Om­kring 10 mil­jo­ner fåg­lar från 20 oli­ka ar­ter, bland an­nat al­ba­tros­ser, ping­vi­ner och vit­bu­kig petrell, hål­ler till på ön. Otur­ligt nog för dem in­tro­du­ce­ra­des husmu­sen på ön på 1800-ta­let. Ut­an na­tur­li­ga rov­djur som fång­ar möss, samt mös­sens stor­lek, har be­stån­det vux­it ur kon­troll. Idag finns det näs­tan två mil­jo­ner möss på ön och de blir en halv gång stör­re än en ge­nom­snitt­lig husmus. Des­sa su­pergna­ga­re or­sa­kar to­talt ka­os bland få­gel­be­stån­den.

Stu­di­er visar att den re­dan utrot­nings­ho­ta­de vit­bu­ki­ga petrel­len är sär­skilt ut­satt. Be­räk­ning­ar­na visar att näs­tan 80 pro­cent av få­gel­ung­ar­na äts upp av des­sa me­ga­möss var­je år.

 ??  ?? Husmu­sen ja­gar fåg­lar­nas sår­ba­ra bon på Gough Is­lands.
Husmu­sen ja­gar fåg­lar­nas sår­ba­ra bon på Gough Is­lands.
 ??  ?? Det le­ver många ho­ta­de ar­ter på den av­si­des lig­gan­de ön, bland an­nat klipp­hop­par­ping­vi­nen.
Det le­ver många ho­ta­de ar­ter på den av­si­des lig­gan­de ön, bland an­nat klipp­hop­par­ping­vi­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden