Det senaste inom vetenskap

Djur­värl­den

- Animals · Wildlife · It · Lee Morgan · Iceland · United States of America · Brazil · Virginia · Cape Town · South Africa · Guam

Se vil­ka and­ra plat­ser som ta­gits över av le­van­de va­rel­ser.

Apön

Det le­ver över 4 000 apor på Mor­gan Is­land i South Ca­ro­li­na i USA. Kon­tro­ver­si­ellt nog an­vänds de i me­di­cins­ka tes­ter.

Or­mön

På ön Il­ha da Qu­ei­ma­da Gran­de ut­an­för São Pau­los kust i Bra­si­li­en le­ver det un­ge­fär en orm per kvadrat­me­ter.

Vild­häs­tar

På ön As­sa­te­a­gue i Vir­gi­nia och Ma­ry­land i USA le­ver det sto­ra floc­kar med vild­häs­tar.

Råt­tor­na i Mon­tecristo

Den­na ita­li­ens­ka ö bom­ba­des med gift un­der 2010 för att utro­ta de svar­ta råt­tor­na.

Sä­lön

Mer än 60 000 sä­lar sö­ker skydd på den­na ö nä­ra Cape Town i Syd­af­ri­ka på grund av det haj­fyll­da vatt­net runt om­kring.

Spin­de­lön

Den ame­ri­kans­ka ön Gu­am har upp till 40 gång­er fler spind­lar än de när­lig­gan­de öar­na.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden