Det senaste inom vetenskap

Vad ha­de hänt om al­la blev ve­ge­ta­ri­a­ner?

- Ecology

Kött­pro­duk­tio­nen har stor in­ver­kan på kli­ma­tet. Om­kring 70 pro­cent av all jord­bruks­mark an­vänds för bo­skap, som pro­du­ce­rar växt­hus­ga­ser. I en ve­ge­ta­risk värld ha­de det fun­nits mer plats till skog och od­ling av grö­dor. Kli­mat­för­änd­ring­ar­na ha­de brom­sats och den bi­o­lo­gis­ka mång­fal­den skul­le sam­ti­digt öka. Häl­so­för­de­lar­na ha­de lett till läg­re död­lig­het och om­vård­nads­kost­na­der. Många hus­håll är dock be­ro­en­de av bo­skap och i sam­häl­len med myc­ket un­der­nä­ring skul­le det va­ra svårt att få i sig till­räck­ligt med ka­lo­ri­er och nä­rings­äm­nen.

 ??  ?? Det skul­le fin­nas bå­de för- och nack­de­lar om al­la blev ve­ge­ta­ri­a­ner.
Det skul­le fin­nas bå­de för- och nack­de­lar om al­la blev ve­ge­ta­ri­a­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden