Det senaste inom vetenskap

Så bryts plast ned av sol­lju­set

-

Ultra­vi­o­lett ljus från so­len kan va­ra skad­ligt för hu­den, men det kan även ska­da plast. UV-ljust be­står av ener­gi­ri­ka fo­to­ner som träng­er sig in i mo­le­ky­ler, där de kan bry­ta upp bind­ning­ar­na som hål­ler dem sam­man. Den­na pro­cess he­ter UV­de­gra­de­ring.

Plast görs av långa ked­jor som he­ter po­ly­me­rer och när des­sa träf­fas av UV-ljus, kan de bry­tas upp. Ked­jor­na bryts av till kor­ta­re frag­ment och det­ta har en skad­lig ef­fekt på plas­tens struk­tur, så den för­sva­gas och blir miss­fär­gad. Oli­ka ty­per av plast ska­das på oli­ka sätt av sol­lju­set. PVC, som an­vänds i föns­ter­ra­mar, kan bli kalk­lik­nan­de när de övers­ta lag­ret bryts ned och ex­po­ne­rar par­tik­lar som ur­sprung­li­gen låg inu­ti ma­te­ri­a­let. Po­ly­sty­ren blir gul sam­ti­digt som den grad­vis för­lo­rar sin elas­ti­ci­tet.

 ??  ?? Sol­ljus ska­dar plast, men det tar fle­ra hund­ra år att bry­ta ned den helt.
Sol­ljus ska­dar plast, men det tar fle­ra hund­ra år att bry­ta ned den helt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden