Det senaste inom vetenskap

Är det sant att kat­ter kan få tum­mar?

-

Kat­ter har van­ligt­vis fem tår på fram­tas­sar­na och fy­ra på bak­tas­sar­na, men ibland föds de med så många som åt­ta tår på en el­ler fle­ra tas­sar. Den­na ge­ne­tis­ka mu­ta­tion he­ter po­lydak­ty­li och är gans­ka van­lig hos kat­ter. Trots att de ex­tra tår­na kan ge kat­ter­na bätt­re grepp med tas­sar­na, mot­sva­rar tår­na in­te tum­mar. Det finns inga tec­ken på att po­lydak­ty­li be­ty­der att kat­ter kom­mer ut­veck­la tum­mar. Gu­in­ness-re­kor­det för an­tal tår på en katt är 7 på var­je tass, allt­så to­talt 28 tår. Re­kor­det hålls av kat­ten Ja­ke från On­ta­rio i Ka­na­da. Det nämns emel­ler­tid ingen­ting om huruvi­da han kan öpp­na si­na eg­na katt­mats­bur­kar.

 ??  ?? Kat­tens ex­tra tår är sö­ta, men de ut­veck­las in­te till tum­mar.
Kat­tens ex­tra tår är sö­ta, men de ut­veck­las in­te till tum­mar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden