Det senaste inom vetenskap

Tes­la Mo­del 3

- Business · Cars · Consumer Goods · Tesla Model 3 · Tesla Motors

Vå­ren 2016 lan­se­ra­de Tes­la bi­len som ska gö­ra el­drift in­tres­sant och eko­no­miskt över­kom­lig för de fles­ta. ”Nya idéer går snabbt från skiss till pro­to­typ med hjälp av 3D-ut­skrif­ter.”

Futuristis­k in­stru­ment­brä­da

Den mi­ni­ma­lis­tis­ka de­sig­nen har en stor pek­skärm istäl­let för den van­li­ga in­stru­ment­brä­dan fylld av knap­par.

Lång räck­vidd

Mo­del 3 kom­mer kun­na kö­ra 35 mil på en ladd­ning.

Snabb ladd­ning

Tes­la-äga­re kan lad­da bi­len på någ­ra mi­nu­ter vid fö­re­ta­gets su­per­snab­ba ladd­nings­sta­tio­ner.

Pris

Med en prislapp på 280 000 kro­nor blir Mo­del 3 Teslas hit­tills mest pris­vär­da mo­dell.

Au­to­pi­lot

Mo­del 3 le­ve­re­ras med au­to­ma­tisk väg­kör­ning och au­to­par­ke­ring som stan­dard, och ma­skin­va­ran är re­do för själv­kör­ning när re­gel­ver­ket öpp­nar för det­ta.

Upp­gra­der­bar

Som de stör­re Tesla­mo­del­ler­na får Mo­del 3 Lu­dicrous Mo­de som till­val för dem som vill ha än­nu kraft­ful­la­re ac­ce­le­ra­tion.

Ex­tra plats

Ut­an kolv­mo­tor får bi­len plats med ba­gage bå­de fram och bak.

Pre­sta­tion

Bas­mo­del­len kan gå från 0–100 på un­der 6 se­kun­der.

 ??  ?? Re­dan i maj 2016 ha­de Mo­del 3 för­be­ställts 400 000 gång­er. De förs­ta le­ve­re­ras i slu­tet av
2017.
Re­dan i maj 2016 ha­de Mo­del 3 för­be­ställts 400 000 gång­er. De förs­ta le­ve­re­ras i slu­tet av 2017.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden