Det senaste inom vetenskap

Tes­la mot Fa­ra­day Futu­re

El­bils­gi­gan­ten Tes­la kon­kur­re­rar med ny­kom­ling­en Fa­ra­day Futu­re med en helt el­dri­ven mo­dell.

- Business · Clean Tech · Cars · Consumer Goods · Ecology · Tesla Motors · Future · George Michael · Faraday Future · Michael Faraday · VR

Tes­la Mo­tors är upp­kal­lat ef­ter den hyl­la­de fy­si­kern Niko­la Tes­la och grun­da­des 2003. Med röt­ter i da­ta­mil­jön sat­sa­de företaget på att byg­ga avan­ce­ra­de el­bi­lar för mass­mark­na­den. De bör­ja­de med att lan­se­ra Ro­ads­ter, som var den förs­ta se­rie­pro­du­ce­ra­de bi­len med li­ti­umjon­bat­te­ri­er. Det vi­sa­de kri­ti­ker att el­bi­lar kun­de va­ra fram­ti­den. Un­der 2012 kom Teslas näs­ta steg i form av Mo­del S. Det var den förs­ta elekt­ris­ka se­da­nen i pre­stige­klass och den följ­des snabbt upp av Mo­del X, en SUV på sam­ma ni­vå. Nu har Tes­la lan­se­rat Mo­del 3, som kom­mer att bör­ja rul­la av mon­te­rings­ban­det mot slu­tet av 2017. Den har som mål att bli Teslas hit­tills mest pris­vär­da mo­dell och ska byg­ga vi­da­re på de ti­di­ga­re mo­del­ler­nas fram­gång.

En av Teslas nya ri­va­ler på el­bils­mark­na­den är Fa­ra­day Futu­re. Nam­net kom­mer från Mi­chael Fa­ra­day som är elektro­mag­ne­tis­mens pi­on­jär. Det unga företaget grun­da­des 2014 och står på trös­keln för att star­ta pro­duk­tio­nen av sin förs­ta mo­dell, su­per­bi­len FFZe­ro 1. För när­va­ran­de finns det ba­ra pro­to­ty­per, men de har im­po­ne­rat bil­ex­per­ter med sitt fu­tu­ris­tis­ka ut­se­en­de och höga pre­stan­da. Mo­del­len har även upp­märk­sam­mats i ra­cing­kret­sar och Fa­ra­day Futu­re är an­mäl­da till For­mel E.

Företaget kanske in­te har bi­lar ute på ba­nan än­nu, men de lo­var en kre­a­tiv kon­struk­tion som kom­mer att vi­sa att de kom­mit för att stan­na. Bi­lens va­ri­ab­la platt­form­sar­ki­tek­tur (VPA) är oer­hört an­pass­nings­bar och bat­te­ri­er kan tas bort el­ler läg­gas till för att änd­ra vikt, pre­stan­da el­ler räck­vidd. På vägen från vi­sion till kon­kre­ta re­sul­tat an­vän­der företaget VR-tek­nik för att stu­de­ra bi­len un­der ut­veck­lings­fa­sen. Nya idéer går snabbt från skiss till pro­to­typ med hjälp av 3D-ut­skrif­ter. Des­sa tek­ni­ker kom­mer att an­vän­das ge­nom he­la ar­be­tet. Bi­len ska, en­ligt be­räk­ning­ar­na, dy­ka upp på vä­gar­na un­der 2018.

 ??  ?? Tes­la har si­na eg­na snabb­ladd­nings­sta­tio­ner som fyl­ler upp kör­bat­te­ri­er på någ­ra mi­nu­ter istäl­let för tim­mar.
Tes­la har si­na eg­na snabb­ladd­nings­sta­tio­ner som fyl­ler upp kör­bat­te­ri­er på någ­ra mi­nu­ter istäl­let för tim­mar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden