Det senaste inom vetenskap

FFZe­ro1

- Driving · Cars · NASA

Fa­ra­day Futu­res el­driv­na su­per­bils­kon­cept.

Luft­tunn­lar

Två tunn­lar går ge­nom bi­len för att mins­ka luft­mot­stån­det och ky­la bat­te­ri­et.

Smart­te­le­fon

Smart­te­le­fo­ner kan kopp­las di­rekt till rat­ten och sam­ar­be­ta elektro­niskt med bi­len i re­al­tid.

In­for­ma­tion

An­vän­dar­gräns­snit­tet visar tyd­ligt vik­tig in­for­ma­tion ut­an att dis­tra­he­ra fö­ra­ren.

Avan­ce­rad sitt­plats

Sä­tet är ba­se­rat på en NASA-kon­struk­tion för vikt­lö­sa för­hål­lan­den och re­du­ce­rar be­last­ning­en på krop­pen un­der tuff kör­ning.

Ba­ra det bäs­ta

Ka­ros­sen är gjord av kol­fi­ber, som ger hög håll­bar­het och låg vikt.

Stöt­dam­pa­re

Med avan­ce­rad fjäd­ring kan bi­len han­te­ra has­tig­he­ter på upp till 320 km/h.

Bak­del

Den V-for­ma­de ut­bukt­ning­en på FFZe­ro1 för­bätt­rar ström­lin­jer­na och ger ex­tra sta­bi­li­tet.

Struk­tur

Tack va­re Fa­ra­day Futu­res va­ri­ab­la platt­form­sar­ki­tek­tur (VPA) kan hu­vud­kom­po­nen­ter­na an­pas­sas till oli­ka va­ri­an­ter av bi­len, från ra­cing­bi­lar till SUV-mo­del­ler.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden