Det senaste inom vetenskap

El­mo­torn

Så gör en el­mo­tor om lag­rad ener­gi till driv­kraft i en bat­te­ri­dri­ven bil.

- Clean Tech · Cars · Ecology

Ut­vän­digt ser en el­bil ut som en ben­sin­bil, men un­der hu­ven finns en el­mo­tor istäl­let för en kolv­mo­tor och ener­gin kom­mer från ett bat­te­ri istäl­let för en bräns­le­tank. El­mo­torn gör om ström till me­ka­nisk ener­gi, som i sin tur dri­ver hju­len. Pro­ces­sen re­gle­ras av en kon­troll­mo­dul som tar emot sig­na­ler från gaspe­da­len och släp­per ut rätt mängd ström till mo­torn.

El­mo­to­rer har högt vrid­mo­ment i låg has­tig­het och ger snabb ac­ce­le­ra­tion. Den förs­ta ge­ne­ra­tio­nen elekt­ris­ka bi­lar an­vän­de lik­ström, men ny­a­re mo­del­ler an­vän­der väx­el­ström. Så­da­na sy­stem ger van­ligt­vis mer kraft i för­hål­lan­de till vik­ten och krä­ver van­ligt­vis mind­re un­der­håll.

”El­mo­to­rer har högt vrid­mo­ment i låg has­tig­het och ger snabb ac­ce­le­ra­tion.”

 ??  ?? Många el­bi­lar an­vän­der tre­fa­si­ga väx­el­strömsmo­to­rer som ut­nytt­jar det elektro­mag­ne­tis­ka sam­spe­let i myc­ket stör­re ut­sträck­ning.
Många el­bi­lar an­vän­der tre­fa­si­ga väx­el­strömsmo­to­rer som ut­nytt­jar det elektro­mag­ne­tis­ka sam­spe­let i myc­ket stör­re ut­sträck­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden