Det senaste inom vetenskap

Så fun­ge­rar en en­kel el­mo­tor

-

Prin­ci­pen bakom el­bi­lar­nas fram­fart.

Släpring­ar

Det­ta är i grun­den två hal­va me­tall­ring­ar. I lik­strömsmo­to­rer he­ter kom­po­nen­ten kom­mu­ta­tor och re­tur­ne­rar ström­men för var­je halvro­ta­tion.

Bat­te­ri

När tänd­ning­en är på skic­kas ström från bat­te­ri­et till ro­torn via släpring­ar­na.

Ro­tor

När ström­men går ge­nom ro­to­rer­na bil­das ett mag­net­fält som på­ver­kar mag­ne­tens eg­na mag­net­fält.

Ro­ta­tion

Den de­la­de kom­mu­ta­torn skif­tar ström­mens rikt­ning fram och till­ba­ka för var­je ro­ta­tion, så att ro­torn he­la ti­den drivs runt.

Pol

Po­ler­na är mag­ne­ter som drar till sig el­ler stö­ter bort mag­net­fäl­tet, be­ro­en­de på vil­ken väg ström­men går, så att ro­torn drivs runt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden