Det senaste inom vetenskap

Al­ter­na­tiv mil­jö­vän­lig trans­port

- Clean Tech · Ecology

Re­na el­bi­lar är in­te den en­da vägen bort från fos­si­la bräns­len. Det finns många and­ra driv­krafts­sy­stem som gör oss mind­re be­ro­en­de av ben­sin och die­sel …

HYBRIDER

Des­sa kom­bi­ne­rar en kolv­mo­tor och en el­mo­tor och an­vän­der mind­re bräns­le än re­na ben­sin- el­ler die­sel­bi­lar.

BI­O­GAS

Me­tan un­der tryck kan dri­va en kon­ven­tio­nell kolv­mo­tor. Det­ta för­ny­ba­ra bräns­le kan ex­tra­he­ras från av­loppss­lam el­ler na­tur­göd­sel.

ETA­NOL

Bio­e­ta­nol ex­tra­he­ras från majs el­ler soc­ker­rör och kan dri­va bräns­le­cel­ler som av­ger ström till el­mo­to­rer.

HYDROGEN

En na­tur­lig gas som kan re­a­ge­ra med sy­re och dri­va mo­to­rer. Vat­ten och vär­me är de en­da för­brän­nings­pro­duk­ter­na.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden