Det senaste inom vetenskap

Bätt­re bat­te­ri­er

Så ska pro­duk­tio­nen av ener­gi­lag­ringsen­he­ter hål­la jäm­na steg med den väx­an­de ef­ter­frå­gan på el­bi­lar.

- Business · Clean Tech · Ecology · Tesla Motors

Un­der de se­nas­te de­cen­ni­er­na har det skett en sta­bil för­bätt­ring­ar av bat­te­ri­er­nas ef­fek­ti­vi­tet och ka­pa­ci­tet. Kör­bat­te­ri­er­na i el­bi­lar mås­te dock fort­fa­ran­de va­ra gans­ka sto­ra och tunga för att kun­na ge till­räck­ligt med ström. Li­ti­umjon­bat­te­ri­er dri­ver de fles­ta el­bi­lar idag, men ny tek­nik kan ge bätt­re al­ter­na­tiv. Li­ti­um-luft­bat­te­ri­er är fort­fa­ran­de på forsk­nings­sta­die, men de kan lag­ra tio gång­er mer ener­gi än li­ti­umjon­cel­ler i sam­ma stor­lek. Det är en ener­gi­tät­het som kan mä­ta sig med ben­sin el­ler die­sel­ol­ja. Guld­na­notråd­bat­te­ri­er ut­veck­las för att tå­la upp­re­pa­de ladd­ning­ar och va­rar över 400 gång­er läng­re än li­ti­umjon­bat­te­ri­er.

Tes­la är företaget som dri­ver myc­ket av ut­veck­ling­en på om­rå­det. Som­ma­ren 2016 öpp­na­de fö­re­ta­gets ”gi­ga­fa­brik”, som är en ny an­lägg­ning för bat­te­ri­pro­duk­tion.

An­lägg­ning­en bygg­des i Ne­va­da i sam­ar­be­te med Pa­na­so­nic. När fa­bri­ken är i full drift 2010 ska års­pro­duk­tio­nen av li­ti­umjon­bat­te­ri­er va­ra stör­re än världs­pro­duk­tio­nen 2013. För när­va­ran­de är ba­ra en bråk­del av an­lägg­ning­en, som kos­ta­de fem mil­jar­der dol­lar att byg­ga, i drift. Må­let är att det mesta ska va­ra igång när 2018 kom­mer, för att för­se kom­man­de Mo­del 3 med bat­te­ri­er.

 ??  ?? Teslas kon­kur­rent Fa­ra­day Futu­re byg­ger ock­så en fa­brik i Ne­va­da. Den täc­ker 28 hek­tar och kos­tar 1 mil­jard dol­lar. Teslas vd Elon Musk har sagt att fö­re­ta­gets fram­tid häng­er på gi­ga­fa­bri­ken.
Teslas kon­kur­rent Fa­ra­day Futu­re byg­ger ock­så en fa­brik i Ne­va­da. Den täc­ker 28 hek­tar och kos­tar 1 mil­jard dol­lar. Teslas vd Elon Musk har sagt att fö­re­ta­gets fram­tid häng­er på gi­ga­fa­bri­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden