Det senaste inom vetenskap

E-Fan 2.0

-

Air­bus ban­bry­tan­de tek­nik kan va­ra ett steg mot el­drift hos sto­ra pas­sa­ge­rar­flyg­plan.

Avan­ce­rad pa­nel

Den hy­per­mo­der­na cock­pi­ten kan au­to­ma­tiskt sty­ra de elekt­ris­ka funk­tio­ner­na och av­las­ta pi­lo­ten.

Lätt struk­tur

E-Fan är till­ver­kad av kol­fi­ber­för­stärkt plast som hål­ler tom­vik­ten på un­der 500 ki­lo, trots 167 ki­lo bat­te­ri­er mon­te­ra­de.

Inga ut­släpp

Den elekt­ris­ka mo­torn släp­per var­ken ut kol­di­ox­id el­ler kvä­ve­ox­id, så flyg­tu­ren blir ren.

Enk­la kon­trol­ler

Cock­pi­ten är gjord så en­kel som möj­ligt och det går att an­slu­ta till ett nät­verk för att re­gi­stre­ra da­ta.

Bat­te­ri­sy­stem

Li­ti­umjon­bat­te­ri­er­na lig­ger i ving­ar­na och har en sam­lad ka­pa­ci­tet på 29 kWt plus en re­serv för nöd­land­ning­ar.

Tyst­gå­en­de

Bull­ret re­du­ce­ras kraf­tigt i för­hål­lan­de till van­li­ga flyg­plan.

Has­tig­het

E-Fan 2.0 har en me­del­has­tig­het på 160 km/h och en topp­fart på över 200 km/h.

Tu­rism

En E-Fan 2.0 med två sä­ten kom­mer kun­na fly­ga i cir­ka 40 mi­nu­ter på en ladd­ning och pas­sar per­fekt till sight­see­ing.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden