Det senaste inom vetenskap

El­driv­na flyg­plan är på gång

Prin­ci­per­na som kan gö­ra el­dri­ven flyg­tra­fik möj­lig.

- Business · Aviation · It · NASA · Airbus · English Channel · Elon Musk · Marilyn Maxwell

Var­je dag re­ser åt­ta mil­jo­ner män­ni­skor i pas­sa­ge­rar­flyg­plan. Luft­far­ten är fort­fa­ran­de en väx­an­de bransch och den som lyc­kas till­ver­ka ett flyg­plan med ett an­vänd­bart el­drifts­sy­stem kan in­le­da en ny era för luft­trans­port. Den elekt­ris­ka luft­far­tens histo­ria bör­ja­de 1973, när en mo­di­fi­e­rad Br­ditsch­ka HB-3 mo­torgli­da­re flög elektro­niskt i tolv mi­nu­ter. Se­dan dess har det in­te va­rit sär­skilt sto­ra fram­gång­ar. Det finns fort­fa­ran­de in­te bat­te­ri­er som kan le­ve­re­ra de mäng­der ener­gi pas­sa­ge­rar­flyg­plan krä­ver, men el­flyg­ning kanske in­te är så långt bort än­då.

NASA an­vän­der ett el­dri­vet ex­pe­ri­men­tellt flyg­plan de gett nam­net Max­well för att de­mon­stre­ra att batteridri­vna flyg­plan kom­mer va­ra tys­ta­re och mer ener­gi­e­ko­no­mis­ka. De kom­mer ha den mil­jö­mäs­si­ga för­de­len att de in­te släp­per ut kol­för­e­ning­ar. Flyg­plans­pro­du­cen­ten Air­bus stu­de­rar ock­så möj­lig­he­ter­na för mil­jö­vän­lig flyg­ning. De­ras laddningsb­ara E-Fan blev histo­ri­ens förs­ta el­driv­na två­sits­flyg­plan att kor­sa Eng­els­ka ka­na­len 2015. Idag ar­be­tar företaget med pro­duk­tions­mo­del­len E-Fan 2.0 och med en hy­brid­ver­sion som he­ter E-Fan Plus.

Teslas vd Elon Musk nö­jer sig in­te med att re­vo­lu­tio­ne­ra väg­tra­fi­ken och fun­de­rar även på el­dri­ven flyg­ning. När han fick frå­gan om vad hans näs­ta sto­ra grej skul­le hand­la om sva­ra­de han: ”Jag har fun­de­rat mer på det ver­ti­kal­star­tan­de el­driv­na flyg­pla­net … Jag är väl­digt su­gen på att gö­ra nå­got med det.”

 ??  ?? Värl­dens förs­ta ver­ti­kal­star­tan­de el­flyg­plan, Li­li­um, be­hö­ver ing­en land­nings­ba­na.
Värl­dens förs­ta ver­ti­kal­star­tan­de el­flyg­plan, Li­li­um, be­hö­ver ing­en land­nings­ba­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden