Det senaste inom vetenskap

E-Ge­ni­us

- NASA · John Green

Un­der 2015 blev den lil­la två­sit­si­ga e-Ge­ni­us det förs­ta el­driv­na flyg­pla­net att kor­sa Al­per­na. Pi­lo­ter­na nöj­de sig in­te med att ge­nom­fö­ra den hi­sto­ris­ka brag­den en gång, ut­an lad­da­de flyg­pla­net och flög till­ba­ka sam­ma dag.

E-Ge­ni­us bygg­des vid Stuttgar­tu­ni­ver­si­te­tets in­sti­tut för flyg­kon­struk­tion för att del­ta i NASA:s Green Flight Chal­lange 2011. Täv­ling­en upp­ma­nar lag att byg­ga flyg­plan med bäs­ta möj­li­ga bräns­le­ek­o­no­mi, läg­re ljud­ni­vå­er och hög­re sä­ker­het. Må­let är att de nya lös­ning­ar­na del­ta­gar­na kom­mer på i sam­band med täv­ling­en ska kun­na an­vän­das till privata, kom­mer­si­el­la och mi­li­tä­ra flyg­plan i fram­ti­den.

E-Ge­ni­us drivs av li­ti­umjon­bat­te­ri­er med hög ener­gi­tät­het och som för­ser en 60 ki­lo­watts mo­tor. Det ger en räck­vidd på över 400 kilo­me­ter på en ladd­ning.

 ??  ?? Batteridri­vna e-Ge­ni­us har en topp­fart på 160 km/h.
Batteridri­vna e-Ge­ni­us har en topp­fart på 160 km/h.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden