Det senaste inom vetenskap

NASA:s elekt­ris­ka dröm­mar

Ta en när­ma­re titt på Max­well och den el­driv­na flyg­ning­ens fram­tid.

- Matt Re­di­fer tek­nisk chef X-57 Aviation · NASA

Var­för har NASA bör­jat ar­be­ta med el­driv­na flyg­plan?

Möj­lig­he­ter­na för el­dri­ven flyg­ning har länge va­rit be­grän­sa­de av bat­te­ri­ens vikt och lå­ga ener­gi­tät­het, el­ler vik­ten av and­ra ström­käl­lor som tur­bin­driv­na ge­ne­ra­to­rer. Idag finns det be­tyd­ligt lät­ta­re bat­te­ri­er med hög­re ener­gi­tät­het och batteridri­vna flyg­plan är en verk­lig möj­lig­het. En klar för­del med el­driv­na flyg­plan är att de in­te har ska­par ut­släpp, el­ler i al­la fall myc­ket mind­re ut­släpp, be­ro­en­de på hur ladd­nings­ström­men pro­du­ce­ras. NASA är in­te ba­ra in­tres­se­ra­de av el­driv­na kon­ven­tio­nel­la flyg­plan. De in­te­gre­rar det elekt­ris­ka driv­sy­ste­met med flyg­pla­nets ae­ro­dy­na­mik, ett nytt sätt för att för­bätt­ra ener­gi­e­ko­no­min. El­mo­to­rer är un­ge­fär tre gång­er mer ef­fek­ti­va än kon­ven­tio­nel­la flyg­mo­to­rer. De är be­tyd­ligt lät­ta­re och ef­tersom de in­te an­vän­der luft av­tar in­te ef­fek­ten med höj­den.

Vil­ket elekt­riskt sy­stem an­vänds?

X-57 är ett helt elekt­riskt, bat­te­ri­dri­vet flyg­plan. Bat­te­ri­ets ka­pa­ci­tet är 47 kWh, spän­ning­en 460 volt och vik­ten 358 ki­lo.

Vad är syf­tet med den ovan­li­ga kon­struk­tio­nen med 14 mo­to­rer?

De två mo­to­rer­na på ving­spet­sar­na he­ter cru­i­se­mo­to­rer. När de är pla­ce­ra­de där går mind­re ener­gi till spil­lo i ving­spets­spi­ra­ler­na. De tolv and­ra mo­to­rer­na (sex på var­je vinge) he­ter lyft­mo­to­rer. De är för­de­la­de längs ving­ar­nas fram­kant och an­vänds en­bart un­der start och land­ning. Då blå­ser de luft över ving­ar­na och ger ett ex­tra lyft, en lös­ning som he­ter DEP. Det in­ne­bär att ving­ar­nas form kan op­ti­me­ras för marsch­fart i mot­sats till kon­ven­tio­nel­la ving­ar, som mås­te va­ra stör­re för att ge till­räck­ligt med lyft­kraft un­der start och land­ning. Un­der marsch­fart stan­nar lyft­mo­to­rer­nas pro­pell­rar och vi­ker sig bak­åt, för att in­te ska­pa ex­tra mot­stånd. Den­na bland­ning av fram­drift och bäry­tor, i kom­bi­na­tion med el­mo­torns över­lägs­na ef­fek­ti­vi­tet, kom­mer tro­ligt­vis re­sul­te­ra i fem gång­er bätt­re ener­gi­e­ko­no­mi än hos van­li­ga flyg­plan.

Finns det pla­ner för and­ra el­driv­na flyg­plan?

Ja, fler kon­cept­ma­ski­ner be­ak­tas för kom­man­de ge­ne­ra­tion el­flyg­plan. En di­rekt upp­föl­ja­re till X-57 kan bli ett he­le­lekt­riskt kort­di­stans­flyg­plan som kan frak­ta nio pas­sa­ge­ra­re upp till 370 kilo­me­ter. Det finns and­ra kon­cept för stör­re flyg­plan. Hy­brid­lös­ning­ar kom­bi­ne­rar små, kon­ven­tio­nel­la tur­bi­ner med el­mo­to­rer och an­vän­der en an­nan in­teg­ra­tions­tek­nik.

Vil­ka mål har ni för el­tra­fik?

NASA:s över­gri­pan­de mål är att ut­veck­la el­flyg­tek­ni­ken, ut­vär­de­ra mo­del­ler med hög ener­gi­e­ko­no­misk po­ten­ti­al ge­nom bå­de mark- och luft­tes­ter och an­vän­da tek­ni­ken i fly­gin­du­strin, så att den kan an­pas­sas till kom­mer­si­ell luft­fart. X-57 kom­mer att de­mon­stre­ra de ae­ro­dy­na­mis­ka och fram­drifts­mäs­si­ga för­de­lar­na med ett in­teg­ra­tions­sy­stem och DEP. And­ra po­ten­ti­el­la för­de­lar med el­drift är re­duk­tion el­ler eli­mi­ne­ring av ut­släpp, mind­re bul­ler och läg­re drifts­kost­na­der.

Hur ser el­flyg­pla­nens fram­tid ut?

El­flyg­pla­nens fram­tid kan va­ra väl­digt ljus om test­flyg­ning­ar­na be­kräf­tar de ener­gi­e­ko­no­mis­ka för­de­lar­na vi för­vän­tar oss, samt om ener­gi­tät­he­ten och sä­ker­he­ten i bat­te­ri­er och and­ra ström­käl­lor fort­sät­ter att öka. Sys­tem­kon­cept som DEP öpp­nar upp möj­lig­he­ter för uni­ka kon­struk­tio­ner som in­te va­rit möj­li­ga ut­an elekt­ris­ka sy­stem.

”El­flyg­ning kanske in­te är så långt bort än­då”

 ??  ?? NASA:s X-57 Max­well har 14 el­mo­to­rer på ving­ar­na.
NASA:s X-57 Max­well har 14 el­mo­to­rer på ving­ar­na.
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden