Det senaste inom vetenskap

Batteridri­vna bå­tar

Det­ta kan va­ra den bäs­ta for­men av vat­ten­trans­port.

- Clean Tech · Ecology · Norway · Emmett Till

El­drift på vatt­net är ing­et nytt. Till skill­nad från bi­lar och flyg­plan, där ben­sin och die­sel­ol­ja snabbt blev de mest po­pu­lä­ra ener­gikäl­lor­na, ha­de bå­tar och far­tyg en li­te an­norlun­da ut­veck­ling. Bå­de ånga, naf­ta och el­drift var på väg att er­sät­ta seg­len, men un­der de två världs­kri­gen vi­sa­de sig ol­ja var den bäs­ta lös­ning­en till havs.

El­drift kan va­ra enkla­re att få till på bå­tar jäm­fört med på land el­ler i luf­ten, ef­tersom det ba­ra krävs ett bat­te­ri och en elekt­risk mo­tor. Pro­blem med pre­stan­da och räck­vidd har lett till att el­drift främst an­vänds i hy­bri­da mo­tor­bå­tar, där el­mo­torn an­vänds på lång­sam­ma sträc­kor och för­brän­nings­mo­torn tar över i hög­re has­tig­he­ter. Gans­ka snart kom­mer ener­gi­tä­ta bat­te­ri­ke­mi­ka­li­er som li­ti­umsva­vel och li­ti­um­luft bör­ja pro­du­ce­ras och ge ef­fek­ti­va­re el­dri­ven tra­fik.

Idag finns det snab­ba ra­cing­bå­tar och kost­nads­ef­fek­ti­va fär­jor som an­vän­der he­le­lekt­risk drift för att frak­ta män­ni­skor bå­de snabbt och en­kelt på vat­ten. Flot­tor av bil­li­ga­re, tys­ta­re och po­ten­ti­ellt kraft­ful­la­re elekt­ris­ka bå­tar kom­mer snart kun­na ses i ham­nar över he­la värl­den.

”Den eko­no­mis­ka fär­jan Am­pe­re har re­du­ce­rat si­na energ­kost­na­der med 60 pro­cent, un­der si­na re­sor mel­lan La­vik och Op­pe­dal i Nor­ge.”

 ??  ??
 ??  ?? Med en topp­fart på 75 km/h är Edo­ra­do 7S en av de snab­bas­te el­bå­tar­na.
Med en topp­fart på 75 km/h är Edo­ra­do 7S en av de snab­bas­te el­bå­tar­na.
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden