Det senaste inom vetenskap

Ladd­nings­bar speed­båt

- Clean Tech · Ecology

Här är värl­dens kraft­ful­las­te elekt­ris­ka speed­båt – Ci­ga­ret­te AMG Electric Dri­ve.

In­stru­ment­brä­da

In­stru­men­ten och mä­tar­na på pa­ne­len ger in­for­ma­tion om fart, bat­te­rista­tus och mo­tor­pre­stan­da.

Topp­fart

Electric Dri­ve kan kom­ma upp i över 160 km/h.

Sta­bi­li­tet

Bå­tens el­mo­to­rer och bat­te­ri är pla­ce­ra­de lågt i skro­vet och långt ak­terut för att sän­ka tyngd­punk­ten och ge sta­bi­li­tet.

Ladd­ning

Bat­te­ri­er­na kan lad­das fullt på sju tim­mar, men Electric Dri­ve kan även ut­rus­tas med lad­da­re om­bord som re­du­ce­rar det­ta till tre tim­mar.

In­spi­ra­tion från mo­torspor­ten

Pro­du­cen­ten an­vän­de fram­gångs­rikt tek­nik från For­mel-1 värl­den när de ut­veck­la­de bat­te­ri­sy­ste­met.

Ström­käl­la

Bå­ten har fy­ra li­ti­umjon­bat­te­ri­er som med hög spän­ning kan be­las­tas med 2 400 kW.

Fram­drift

Mo­to­rer­na dri­ver två sex­bla­di­ga stål­pro­pell­rar som dri­ver bå­ten ge­nom vatt­net.

El­mo­to­rer

Electric Dri­ve har 12 mo­to­rer, var­de­ra med en max­i­mal ef­fekt på 138 kW.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden