Det senaste inom vetenskap

Mil­jö­fär­jor

- Norway

Den tys­ka tek­nik­jät­ten Si­e­mens har en he­le­lekt­risk fär­ja i drift i Sog­ne­fjor­den. Den eko­no­mis­ka fär­jan Am­pe­re har re­du­ce­rat si­na ener­gi­kost­na­der med 60 pro­cent, un­der si­na re­sor mel­lan La­vik och Op­pe­dal i Nor­ge. Sy­ste­met Blu­eDri­ve PlusC är ba­se­rat på ett bat­te­ri om­bord och två and­ra i var­je hamn. Där lad­das bat­te­ri­er­na med vat­ten­krafts­ba­se­rad ström. Pro­pell­styr­ning­en och ener­gi­styr­ning­en är ock­så elekt­risk och med ett alu­mi­ni­umskrov är Am­pe­re ba­ra hälf­ten så tung som stan­dard­fär­jor. Un­der 2018 kom­mer det bör­ja an­vän­das fler el­fär­jor i Nor­ge.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden