Det senaste inom vetenskap

Elekt­ris­ka far­kos­ter

- Business

Den förs­ta he­le­lekt­ris­ka hyd­ro­foil­bå­ten är strax re­do att sve­pa över vå­gor­na på ba­ra ström. Q2S bygg­des av det hög­tek­no­lo­gis­ka företaget Qu­adro­foil och dess ener­gi­sy­stem gör det möj­ligt att re­sa över 100 kilo­me­ter i has­tig­he­ter på upp till 40 km/h. Den avan­ce­ra­de tek­ni­ken in­ne­hål­ler bland an­nat en pek­skärms­ratt som kan ploc­kas bort och fun­ge­rar som en nyc­kel. Far­kos­ten har mi­ni­malt vat­ten­mot­stånd och det lät­ta skro­vet gör den lätt att ma­nö­vre­ra.

 ??  ?? Q2S har ett in­byggt sy­stem som däm­par sla­gen mot vat­ten­y­tan.
Q2S har ett in­byggt sy­stem som däm­par sla­gen mot vat­ten­y­tan.
 ??  ?? Det kom­mer in­te dröja länge för­rän den förs­ta he­le­lekt­ris­ka hyd­ro­foi­len kom­mer åkan­de.
Det kom­mer in­te dröja länge för­rän den förs­ta he­le­lekt­ris­ka hyd­ro­foi­len kom­mer åkan­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden