Det senaste inom vetenskap

Ex­pe­ri­ment­far­tyg

- Lockheed Martin · Lockheed Missiles and Space Company · Denmark

De un­der­li­ga far­kos­ter­na som tän­jer far­tygs­kon­struk­tio­ner­nas grän­ser.

Sea Sha­dow

En ovan­lig form och ett spe­ci­ellt skrov gör det näs­tan omöj­ligt att upp­täc­ka det­ta Lock­heed Mar­tin-far­ty­get med so­nar el­ler ra­dar, men far­ty­get kom ald­rig läng­re än till test­sta­di­et.

Sea Figh­ter

Den ame­ri­kans­ka ma­ri­nens ka­ta­ma­ran i alu­mi­ni­um är kon­stru­e­rad för att tes­ta oli­ka tek­ni­ker, bland an­nat en mångsidig de­sign för sjö­sätt­ning och last­ning av far­kos­ter.

Sea Slice

Det­ta krigs­far­tyg be­räk­nas ope­re­ra i när­he­ten av land. Det har fy­ra dropp­for­ma­de skrov som lig­ger ned­sänk­ta för att mins­ka vat­ten­mot­stån­det och und­vi­ka våg­bild­ning. Un­der 2015 gick Sea Slice över till ci­viltjänst som ett stöd­far­tyg för vind­kraft­verk i Dan­mark.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden