Det senaste inom vetenskap

Så fun­ge­rar det

- Raytheon

Sea Hun­ter an­vän­der skrov­mon­te­rad ra­dar för att hit­ta ubå­tar som döl­jer sig i dju­pet. Sy­ste­met skic­kar ut lju­dim­pul­ser som spri­der sig ge­nom vatt­net. När des­sa träf­far ett fö­re­mål, som till ex­em­pel en ubåt, stud­sar de till­ba­ka mot skep­pet. Ge­nom att mä­ta ti­den som går från att im­pul­sen skic­kas ut tills ekot kom­mer till­ba­ka går det att be­räk­na av­stån­det mel­lan far­ty­get och ubå­ten. Sea Hun­ters so­nar är ut­veck­lad av för­svars­le­ve­ran­tö­ren Rayt­he­on och den kan kon­fi­gu­re­ras för att även upp­täc­ka un­der­vat­tensmi­nor.

 ??  ?? Sea Hun­ter an­vän­der so­nar för att hit­ta fi­ent­li­ga ubå­tar un­der ytan.
Sea Hun­ter an­vän­der so­nar för att hit­ta fi­ent­li­ga ubå­tar un­der ytan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden