Det senaste inom vetenskap

Sea Hun­ter

Den ame­ri­kans­ka ma­ri­nens nya drö­nar­skepp är en ubåtsjä­ga­re som in­te be­hö­ver nå­gon be­sätt­ning.

- Ship Building · Industries · United States of America · It · Harold Hunter · DARPA

Ubå­tar är ett av de störs­ta ho­ten mot värl­dens flot­tor. De är dol­da i dju­pen och kan or­sa­ka ka­ta­stro­fa­la ska­dor. För att be­käm­pa pro­ble­met har den ame­ri­kans­ka för­svars­le­ve­ran­tö­ren Lei­dos byggt ett far­tyg som ska spå­ra de lu­ri­ga­te ubå­tar­na. Far­ty­get är ut­veck­lat åt DARPA, USA:s för­svars­by­rå för avan­ce­ra­de forsk­nings­pro­jekt och ska le­ve­re­ras till den ame­ri­kans­ka flot­tan i fram­ti­den.

ACTUV-far­ty­gens roll är att spå­ra ubå­tar, ut­an be­sätt­ning om­bord. Må­let är att byg­ga en flot­ta av dem och den förs­ta i se­ri­en är Sea Hun­ter. Sea Hun­ter är ett 140-ton tungt far­tyg som en­bart be­grän­sas av sin bräns­le­ka­pa­ci­tet. Far­ty­get styrs av da­to­rer med hjälp av ra­dar­na­vi­ga­tion, som upp­täc­ker fö­re­mål i när­he­ten ge­nom att skic­ka ra­di­o­sig­na­ler mot dem och mä­ta ekot. Det över­va­kas dock all­tid av män­ni­skor från land och de kan ta över kon­trol­len om det be­hövs.

För när­va­ran­de kan Sea Hun­ter ba­ra spå­ra ubå­tar ef­tersom obe­man­na­de far­tyg in­te är tillåt­na att bä­ra va­pen. Skep­pet är dock kon­stru­e­rat för mångsidig­het. Rol­len kan i fram­ti­den ut­ö­kas för att även upp­täc­ka un­der­vat­tensmi­nor. För när­va­ran­de på­går en tvåå­rig test­pe­ri­od i San Di­e­go, in­nan Sea Hun­ter släpps ut på öp­pet hav på egen hand.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden