Det senaste inom vetenskap

MI­LI­TÄ­RA HELIKOPTER­TYPER

Helikoptra­r är en vik­tig del av mo­dern krig­fö­ring, i bå­de sökupp­drag och at­tac­ker.

-

Trans­port

För­nö­den­he­ter och be­sätt­ning kan snabbt frak­tas till och från krigs­om­rå­den. En po­pu­lär kon­struk­tion är CH-47 Chi­nook, vars hu­vud­sak­li­ga upp­gift är att trans­por­te­ra tung last, som man­skap och gods.

Ma­ri­ti­ma

Ma­ri­ti­ma helikoptra­r ger ovär­der­ligt luft­stöd till havs. Si­kor­sky SH-60 Se­a­hawk lyf­ter från han­gar­far­tyg och fre­gat­ter och kan sän­ka ubå­tar med si­na MK 54-tor­pe­der.

At­tack

Stridsheli­koptrar är be­väp­na­de med en mängd oli­ka bal­lis­tis­ka ra­ke­ter, mål­sö­kan­de ro­bo­tar, kulspru­tor och ka­no­ner. AH-64 är spe­ci­ellt ut­for­mad för att slå ut strids­vag­nar.

För fle­ra syf­ten

Tack va­re väl­ut­veck­lad tek­nik för na­vi­ga­tion och kom­mu­ni­ka­tion kan he­li­kopt­rar­na bi­stå i näs­tan al­la slags ope­ra­tio­ner. De­ras roll sträc­ker sig från ob­ser­va­tion till sök­ning och rädd­ning.

Ut­forsk­ning

Helikoptra­r som Aérospa­ti­a­le Ga­zel­le an­vänds för att un­der­sö­ka okänd ter­räng. De skic­kas till front­lin­jen för att un­der­sö­ka vad styr­kor­na har att vän­ta sig.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden