Det senaste inom vetenskap

TI­GER

Den mångsidiga strids­he­li­kop­tern är en vik­tig ak­tör i det mo­der­na luft­kri­get.

- Airbus · Soviet Union · France · Germany · Afghanistan · Libya · Mali · Spain · Australia · Eurocopter Group · Tiger

Air­bus He­li­cop­ters Ti­ger är en hårt slå­en­de och hän­syns­lös mäs­ta­re som bå­de har va­pen och pre­stan­da som do­mi­ne­rar på slag­fäl­tet. Ma­ski­nen ut­veck­la­des un­der kal­la kri­get för att mö­ta even­tu­el­la at­tac­ker från Sov­jet mot Väs­teu­ro­pa. Den an­vän­des in­te i ak­tiv strid för­rän Sov­je­tu­ni­o­nen lös­tes upp, men Frankrike och Tyskland fort­sat­te att ar­be­ta med he­li­kop­tern. Idag är Ti­ger fullt ut­rus­tad med ny ste­alth-tek­nik och pre­ci­sa GPS­sy­stem. Mo­del­lens spe­ci­a­li­tet är mind­re ra­dar­mål, men den är flex­i­bel och kan han­te­ra en rad oli­ka rol­ler. Bil­den ne­dan­för visar en HAD-strids­he­li­kop­ter. And­ra mo­del­ler är UHT för mångsidigt el­dun­der­stöd, ARH för väp­nad spa­ning och HAP för strids­un­der­stöd. Ti­ger har an­vänds i stri­der i Af­gha­nis­tan, Li­by­en, Ma­li och an­vänds för när­va­ran­de av Frankrike, Tyskland, Spa­ni­en och Austra­li­en.

 ??  ?? Tack va­re sin sma­la si­lu­ett är Ti­ger mind­re ut­satt i strid.
Tack va­re sin sma­la si­lu­ett är Ti­ger mind­re ut­satt i strid.
 ??  ?? En AH-64D skju­ter ut av­le­dan­de fack­lor för att vil­se­le­da ra­ke­ters in­fra­rö­da mål­sö­ka­re.
En AH-64D skju­ter ut av­le­dan­de fack­lor för att vil­se­le­da ra­ke­ters in­fra­rö­da mål­sö­ka­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden