Det senaste inom vetenskap

En mo­dern strids­he­li­kop­ter

Med över­läg­sen tek­nik sät­ter Ti­ger skräck i fi­en­den.

- Aviation

Blad

De fy­ra ro­tor­bla­den i fi­ber­för­stärkt plast är bå­de lät­ta och håll­ba­ra.

Va­pen­styr­ning

Skyt­ten kan väl­ja mel­lan ma­nu­ellt sik­te och au­to­ma­tisk mål­sök­ning.

Gräns­snitt

Bå­de pi­lo­ten och skyt­ten har LCD-skär­mar som visar sensor­da­ta och an­vänds för att dri­va Ti­gers sy­stem.

Mål­spår­ning

Det tak­mon­te­ra­de sik­tet har ka­me­ra, vär­me­ka­me­ra och spår­nings­la­ser. Det är gy­rosta­bi­li­se­rat för att kun­na sik­ta sta­digt un­der flyg­ning.

Avan­ce­rad cock­pit

Pi­lo­ten får hjälp av ett au­to­ma­tiskt kon­troll­sy­stem som re­du­ce­rar be­last­ning­en un­der lång­sam, slit­sam kör­ning i då­ligt väder.

Cock­pit

I Ti­gers tan­demcock­pit kan pi­lo­ten i fö­rar­sä­tet och skyt­ten i bak­sä­tet by­ta roll om det be­hövs. Bå­da har kon­trol­ler för bå­de flyg­ning och va­pen­sy­stem.

Mast­mon­te­rat sik­te

Elekt­ro­nik­fö­re­ta­get SAGEM le­ve­re­rar Osi­ris-sik­tet som är en fram­åt­rik­tad, in­fra­röd ka­me­ra med la­serav­stånds­mä­ta­re.

Driv­kraft

Ti­ger drivs av två 960 kW ax­el­tur­bi­ner. Bräns­le­tan­kar­na är själv­tä­tan­de och ex­plo­sions­däm­pan­de när de be­skjuts el­ler ris­ke­rar att stör­ta.

Mis­tral-ra­ke­ter

Ro­bo­tar­na väger 3 ki­lo och har 6 kilo­me­ters räck­vidd, så Ti­ger kan or­sa­ka all­var­li­ga ska­dor på and­ra flyg­plan på långt håll.

Va­pen

Ti­ger kan ut­rus­tas med oli­ka kom­bi­na­tio­ner av va­pen för bå­de mark- och luft­strid.

Kropp

Kev­lar, kol­la­mi­nat och Nomex ut­gör 80 pro­cent av skro­vet. De ra­dar­re­flek­te­ran­de ytor­na är så små som möj­ligt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden