Det senaste inom vetenskap

AH-64D APACHE LONGBOW

En be­römd strids­he­li­kop­ter som fort­fa­ran­de är ett ef­fek­tivt va­pen.

- Afghanistan · United States of America · Egypt · Greece · Israel · Steve Israel · Japan · Netherlands · Singapore · United Arab Emirates · Iraq

AH-64D Apache Longbow kan va­ra den mest kän­da strids­he­li­kop­tern i vår tid. Ge­nom 20 års tjänst­gö­ring har den vi­sat sig va­ra bå­de strids­re­do och på­lit­lig i många kon­flikt­drab­ba­de om­rå­den.

År 2008 upp­gra­de­ra­des AH-64D med yt­ter­li­ga­re di­gi­ta­li­se­ring, ett ge­men­samt tak­tiskt ra­di­o­sy­stem, bätt­re mo­to­rer och dri­ven­he­ter, möj­lig­het att sty­ra drö­na­re (nå­got som an­vän­des i stor ut­sträck­ning i Irak och Af­gha­nis­tan) samt för­bätt­rat un­der­re­de. Idag an­vänds Apache AH-64D av USA, Egyp­ten, Gre­kland, Is­ra­el, Ja­pan, Ne­der­län­der­na, Sing­a­po­re och Fö­re­na­de Ara­be­mi­ra­ten, me­dan många and­ra läng­er an­vän­der äld­re Apache-mo­del­ler.

1. T700-GE-701C mo­to­rer

Ax­el­tur­bi­ner­na ger AH-64D Longbow en marsch­fart på 294 km/h.

2. Ma­skin­ka­non

En 30-mil­li­me­ters­ma­skin­ka­non kan skju­ta brand­pro­jek­ti­ler.

3. Hell­fi­re-ra­ke­ter

Des­sa la­ser­styr­da ro­bo­tar är ef­fek­ti­va mot fi­en­dens pan­sar och bygg­na­der.

4. Ex­plo­si­va ra­ke­ter

Med snabbt skju­tan­de 70 mil­li­me­tersra­ke­ter kan Apache stöd­ja mark­styr­kor­na un­der an­fall på fi­ent­li­ga sol­da­ter, kon­struk­tio­ner el­ler for­don.

5. Cock­pit

Apaches tan­demcock­pit ger brett syn­fält och bra upp­sikt över slag­fäl­tet.

6. Ro­tor­blad i plast

En fy­rab­la­dig hu­vud­mo­tor i plast gör stör­re nyt­to­las­ter möj­li­ga, samt ger bätt­re stig­nings­för­må­ga och hög­re marsch­fart än ti­di­ga­re va­ri­an­ter.

7. Skrov

Apaches skrov är ut­for­mat för ma­nö­ver­bar­het och låg ra­dar­sig­na­tur, och är täckt av ka­mou­flage­fär­ger.

8. Ra­dar

Med det­ta sy­stem går det att upp­täc­ka mål bakom hin­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden