Det senaste inom vetenskap

Blue­cop­ter

- Airbus

Det­ta är Air­bus ener­gi­ef­fek­ti­va de­mo­ma­skin, en kon­struk­tion som kan gö­ra helikoptra­r tys­ta­re.

Svansy­ta

T-svan­sen sta­bi­li­se­rar ma­ski­nen och re­du­ce­rar ten­den­sen att lyf­ta no­sen.

Mind­re ut­släpp

Kol­di­ox­id­ut­släp­pet och bräns­le­för­bruk­ning­en re­du­ce­ras med 40 re­spek­ti­ve 10 pro­cent.

Svans­ro­tor

Fe­nestron-svans­ro­torn är om­gi­ven av en skärm som däm­par lju­det och mins­kar luft­mot­stån­det.

Blue Ed­ge-ro­tor

Blue­cop­ters fem ro­tor­blad ger mind­re ljud ifrån sig ut­an att för­säm­ra pre­stan­dan.

Ak­terskrov

He­li­kop­terns bakän­de har en mer ae­ro­dy­na­misk form.

Blue Pul­se-tek­nik

Med ro­tor­styr­ning via ak­ti­va fli­kar stör bla­den varand­ra mind­re, nå­got som re­du­ce­rar ljud­ni­vån.

Eko­lä­ge

Blue­cop­ter kan till­fäl­ligt stänga av ena mo­torn för att mins­ka ut­släp­pen.

Land­nings­stöd

Land­nings­stö­den har en spe­ci­ell be­lägg­ning som mins­kar luft­mot­stån­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden