Det senaste inom vetenskap

DISKRET HE­LI­KOP­TER

Tek­ni­ken som kan gö­ra helikoptra­r tys­ta­re.

- Airbus

En av mi­li­tär­he­li­kopt­rar­nas sto­ra styr­kor är de­ras ma­növrer­bar­het. Stridsheli­koptrar är ovär­der­li­ga i strid tack va­re sin för­må­ga att star­ta och lan­da i otill­gäng­lig ter­räng, rö­ra sig i vil­ken rikt­ning som helst och hov­ra i luf­ten. För­de­lar­na har dock sitt pris. Lju­det från ro­tor­bla­den gör det näs­tan möj­ligt att rö­ra sig obe­märkt.

Ro­tor­blad träf­far varand­ras topp­virv­lar. Ett ro­tor­blad i rö­rel­se lyf­ter he­li­kop­tern, ef­tersom luft­tryc­ket blir hög­re på un­der­si­dan än på över­si­dan. Tryckskill­na­den för­sö­ker all­tid att läc­ka runt än­den av bla­det, nå­got som re­sul­te­rar i att virv­lar bil­das. När näs­ta blad slår ge­nom virv­lar­na från det fö­re­gå­en­de upp­står vib­ra­tio­ner och kraf­ti­ga ljud­vå­gor som ska­par det klas­sis­ka he­li­kop­ter­lju­det. Det­ta har all­tid va­rit ett pro­blem, men nu an­vänds oli­ka tek­ni­ker för att re­du­ce­ra olju­det.

Air­bus Blue­cop­ter har en ny typ av ro­tor­blad som an­vän­der Blue Ed­ge-tek­nik. Den nya blad­spet­sen med V-form däm­par lju­det med fy­ra de­ci­bel, ge­nom att delen som slår mot virv­lar­na spetsas. Dess­utom an­vänds Blue Pul­se-tek­nik, där var­je blad har tre fli­klik­nan­de ro­der i bakän­den. Des­sa drivs av små kri­stall­styr­da el­mo­to­rer, rör sig upp till 40 gång­er i se­kun­den och mins­kar vir­vel­bild­ning­en. På så sätt däm­pas olju­det från ro­tor­bla­den och he­li­kop­tern blir sam­ti­digt be­kvä­ma­re att fly­ga, då ka­bi­nen vi­bre­rar myc­ket mind­re.

Fe­nestron är nam­net på ett tred­je tek­niskt knep som gör he­li­kop­tern bå­de tys­ta­re och mer mil­jö­vän­lig. Det be­står av en skärm som lig­ger runt svans­ro­torn och gör det möj­ligt att an­vän­da fle­ra blad. Det­ta ger mer kraft, mind­re luft­mot­stånd och mind­re vib­ra­tio­ner. För­u­tom det­ta är Blue­cop­ters land­nings­stöd täck­ta av en ae­ro­dy­na­misk yta och he­li­kop­tern har en sta­bi­li­se­ran­de T-svans. Det­ta gör ma­ski­nen mer lätt­styrd och mins­kar ut­släp­pen.

”Den nya blad­spet­sen med V-form däm­par lju­det med fy­ra de­ci­bel”

 ??  ?? Blue­cop­ter har gjort det möj­ligt för Air­bus att tes­ta ny, mil­jö­vän­lig tek­nik.
Blue­cop­ter har gjort det möj­ligt för Air­bus att tes­ta ny, mil­jö­vän­lig tek­nik.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden