Det senaste inom vetenskap

MILITÄRHEL­IKOPTRARS OLI­KA UPP­DRAG

Den kraft­ful­la, ma­növrer­ba­ra och ro­bus­ta Ti­ger är den bäs­ta he­li­kop­tern i många si­tu­a­tio­ner.

- Afghanistan · Libya · Mali

Stöd åt mark­styr­kor

In­fan­te­ri och pan­sar­di­vi­sio­ner på mar­ken stödjs av Ti­ger. Den 30 mil­li­me­ter sto­ra ka­no­nen är im­po­ne­ran­de ex­akt och har en ef­fek­tiv räck­vidd på 2 000 me­ter.

Väp­nad sök­ning

Med si­na dag- och nattsen­so­rer är Ti­ger en oer­hört ka­pa­bel sök­nings­ma­skin, som kan ori­en­te­ra i vild ter­räng och slåss mot fi­en­den om det be­hövs.

Am­fi­bi­e­o­pe­ra­tio­ner

Ti­ger HAD är en vär­dig mot­stån­da­re även till havs. Den är av­sedd att lan­da på far­tyg och det lå­ga un­der­hålls­be­ho­vet in­ne­bär att den kan va­ra ute till havs i långa pe­ri­o­der.

Luft­kamp

Ef­fek­ten av en 30-mil­li­me­ters­ka­non och Mis­tral-ra­ke­ter är in­te säm­re än nå­gon an­nan he­li­kop­ter. Det finns dess­utom 32 av­le­dan­de fack­lor och ra­dar­för­vir­ran­de rem­sor om­bord.

Es­kort

Un­der ope­ra­tio­ner i Af­gha­nis­tan, Li­by­en och Ma­li vi­sa­de Ti­ger sig va­ra väl äg­nad som trans­port­he­li­kop­ter. Den kan lät­ta eliminera hot och le­da and­ra ut ur fa­ro­zo­ner.

Strids­vagns­jakt

De kraft­ful­la ra­ke­ter­na i Ti­gers ar­se­nal gör den till en per­fekt at­tack­he­li­kop­ter. Den kan slå ut strids­vag­nar från ett tryggt av­stånd på upp till 8 kilo­me­ter.

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden