Det senaste inom vetenskap

Nep­tu­ne Spe­ar

- Barack Obama · It · United States Navy SEALs · United States of America · Jack Black · UH-60 Black Hawk

Den 1 maj 2011 till­kän­na­gav pre­si­dent Ba­rack Oba­ma till värl­den att Usama bin La­den ha­de dö­dats. Ope­ra­tio­nen som in­ne­bar slu­tet för al-Qai­das grun­da­re ha­de kod­nam­net Nep­tu­ne Spe­ar och ge­nom­för­des av två Black Hawk­he­li­kopt­rar stöt­ta­de av en MH-47 Chi­nook. Un­der ope­ra­tio­nen ham­na­de en av Black Hawk- he­li­kopt­rar­na i trub­bel och var tvung­en att gö­ra en hård land­ning. Det rap­por­te­ra­des att Na­vy SEAL-man­ska­pet gick in för att för­stö­ra den ska­da­de he­li­kop­tern in­nan de läm­na­de plat­sen, nå­got som får fly­ga­na­ly­ti­ker att tro att ma­ski­nen var ut­rus­tad med hem­lig ste­alth-tek­nik. Myn­dig­he­ter­na i USA vill in­te ut­ta­la sig om sa­ken, men bil­der av vra­ket ska ha vi­sat ljud- och ra­dar­däm­pan­de mo­di­fi­ka­tio­ner på svans­sek­tio­nen.

 ??  ?? UH-60 Black Hawk har bli­vit ame­ri­kans­ka mi­li­tä­rens främs­ta mul­ti­roll-he­li­kop­ter.
UH-60 Black Hawk har bli­vit ame­ri­kans­ka mi­li­tä­rens främs­ta mul­ti­roll-he­li­kop­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden